PRIVATUMO POLITIKA NAUDOJANT ASMENS DUOMENIS (BDAR)

Tradicinė religinė bendruomenė Pamokslininkų Ordino (Dominikonų) Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo Vienuolynas (juridinio asmens kodas 192071324, registruota adresu Vasario 16-osios 11, Vilnius) (toliau tekste – Vienuolynas) visada ir nuolat saugo Jūsų asmens duomenų konfidencialumą bei užtikrina jų apsaugą, atsižvelgdamas į galiojančią taikytiną teisę.

Ši Privatumo Politika nustato kokiems tikslams Vienuolynas renka ir kokius veiksmus atlieka su šiais duomenimis, taip pat nustato, kokiais būdais Jūs galite ginti savo privatumą. Privatumo užtikrinimas yra dalis Vienuolyno teikiamų paslaugų Jums.

1. Kokius duomenis Vienuolynas turi teisę rinkti apie Jus?

Kai Jūs paaukojate Vienuolynui naudodami internetinę platformą dominikonai.eu Vienuolynas renka žemiau išvardintų kategorijų duomenis:

  1. tapatybės nustatymo duomenys: aukotojo vardas ir pavardė;
  2. mokėjimo laikas: data, laikas, paaukota suma. Jokie banko sąskaitos ir susiję duomenys nėra saugomi;
  3. aukojimo tikslas: žvakės uždegimo maldos intencija.

2. Kaip Vienuolynas naudoja Jūsų duomenis?

Vienuolynas naudoja Jūsų duomenis su tikslu įvykdyti ir administruoti Jūsų auką. Tai apima (i) Jūsų aukos (ir prašymo dėl kurio aukojama) administravimą (šv. Mišių intencija, maldos intencija, žvakės uždegimo intencija ir t.t.), (ii) mokėjimo administravimą, (iii) taip pat Jūsų klausimų, jei tokių būtų, dėl aukos, administravimą.

Jokiems Vienuolyno partneriams, tretiesiems asmenims, Jūsų pateikti duomenys nėra perduodami. Taip pat Vienuolynas Jūsų duomenis gali naudoti taip, kaip numatyta galiojančioje teisėje, įvykdyti savo prievoles bei pareigas, kurios tenka Vienuolynui kaip aukos gavėjui (tai susiję su pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir susijusios sritis gavus atitinkamos kompetentingos institucijos prašymą įstatymų nustatyta tvarka).

Šie duomenys yra saugomi laikotarpiui būtinam administruoti Jūsų auką ir kaip įstatymų nustatyta penkis metus. Jeigu nebus jokių kitų aplinkybių nustatytų įstatymuose, tai suėjus šiam terminui Jūsų duomenys yra naikinami, o jei būtų reikalinga statistikai atlikti – tai Jūsų duomenys yra paverčiami anoniminiais.

3. Kaip Jūs galite valdyti savo duomenis, kuriuos turi Vienuolynas?

Jūs galite bet kuriuo metu prašyti susipažinti su Jūsų duomenimis, prašyti juos koreguoti bei juos panaikinti dėl teisėtų priežasčių. Tokį prašymą galite pateikti atsiųsdami laišką kartu su Jūsų tapatybės įrodymu adresu : info@dominikonai.eu . Taip pat Jūs turite teisę susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu adresu: duomenu.pareigunas@dominikonai.eu

Pažymėtina, kad Jūsų duomenys negalės būti ištrinti iškart tik tais atvejais, kai Vienuolynas pagal galiojančius teisės aktus privalo tokius duomenis saugoti tam tikrą laikotarpį. Dėl kitų Jūsų teisių apsaugos galite kreiptis į VIenuolyno duomenų apsaugos pareigūną adresu duomenu.pareigunas@dominikonai.eu. Tais atvejais, jeigu Jūsų vertinimu, Vienuolynas nesugebėjo tinkamai atsakyti į Jūsų pretenziją, tai Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri užtikrina, kad būtų tinkamai laikomasi visų pareigų susijusių su Jūsų asmens duomenų apsauga.

4. Kaip Vienuolynas užtikrina Jūsų duomenų apsaugą?

Vienuolynas imasi visų būtinų veiksmų apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Jūsų duomenys yra tvarkomi tiek elektroniniu būdu, tiek rankiniu būdu, tačiau visais atvejais užtikrinamas jų saugumas, apsauga bei konfidencialumas, atsižvelgiant į turimos informacijos pobūdį, naudojamos tiek administracinės priemonės, techniniės priemonės ir fizinės priemonės užtikrinant, kad duomenys nebūtų prarasti, pavogti, atskleisti ar modifikuoti be teisėto pagrindo.

Visos asmens duomenų tvarkymo procedūros yra prižiūrimos Vienuolyno duomenų apsaugos pareigūno; jis užtikrina, kad galiojančios teisės reikalavimai būtų išpildyti.

5. Kas turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų, kuriuos valdo Vienuolynas?

Jūsų asmens duomenys yra naudojami tik Vienuolyno. Esant įstatymų numatytam teisėtam pagrindui ir atitinkamos valstybės intstitucijos prašymui Jūsų duomenys gali būti perduoti atitinkamoms institucijoms, tačiau išskirtinai tik įstatymų numatytais atvejais.

6. Privatumo politikos atnaujinimas

Ši Privatumo politika yra nuolat atnaujinama, ypač atsižvelgiant į galiojančios teisės bei teismų praktikos pakeitimus bei vystymąsi.